skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Algorithms xóa Chủ đề: Imaging, Three-Dimensional xóa Chủ đề: Mathematical Models xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clip art rendering of smooth isosurfaces

Stroila, Matei ; Eisemann, Elmar ; Hart, John

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2008, Vol.14(1), pp.135-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 17993708 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realistic haptic rendering of interacting deformable objects in virtual environments

Duriez, Christian ; Dubois, Frédéric ; Kheddar, Abderrahmane ; Andriot, Claude

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2006, Vol.12(1), pp.36-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 16382606 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time markerless tracking for augmented reality: the virtual visual servoing framework

Comport, Andrew I ; Marchand, Eric ; Pressigout, Muriel ; Chaumette, François

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2006, Vol.12(4), pp.615-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 16805268 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stroila, Matei
  2. Duriez, Christian
  3. Eisemann, E.
  4. Hart, Jc
  5. Kheddar, Abderrahmane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...