skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Tác giả/ người sáng tác: Pu, Pearl xóa Chủ đề: Algorithms xóa Chủ đề: Mathematical Models xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing example-critiquing interaction

Faltings, Boi ; Pu, Pearl ; Torrens, Marc ; Viappiani, Paolo

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Torrens, Marc
  2. Pu, Pearl
  3. Faltings, Boi
  4. Viappiani, Paolo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...