skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Alloys xóa Chủ đề: Materials Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Temperature on Serrated Flows of Al 0.5 CoCrCuFeNi High-Entropy Alloy

Chen, Shuying ; Xie, Xie ; Chen, Bilin ; Qiao, Junwei ; Zhang, Yong ; Ren, Yang ; Dahmen, Karin ; Liaw, Peter

JOM, 2015, Vol.67(10), pp.2314-2320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-015-1580-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-entropy Al0.3CoCrFeNi alloy fibers with high tensile strength and ductility at ambient and cryogenic temperatures

Li, Dongyue ; Li, Chengxin ; Feng, Tao ; Zhang, Yidong ; Sha, Gang ; Lewandowski, John J. ; Liaw, Peter K. ; Zhang, Yong

Acta Materialia, 15 January 2017, Vol.123, pp.285-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2016.10.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring radiation induced segregation mechanisms at grain boundaries in equiatomic CoCrFeNiMn high entropy alloy under heavy ion irradiation

Barr, Christopher M. ; Nathaniel, James E. ; Unocic, Kinga A. ; Liu, Junpeng ; Zhang, Yong ; Wang, Yongqiang ; Taheri, Mitra L.

Scripta Materialia, November 2018, Vol.156, pp.80-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; DOI: 10.1016/j.scriptamat.2018.06.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase stability and microstructures of high entropy alloys ion irradiated to high doses

Xia, Songqin ; Gao, Michael C. ; Yang, Tengfei ; Liaw, Peter K. ; Zhang, Yong

Journal of Nuclear Materials, November 2016, Vol.480, pp.100-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3115 ; DOI: 10.1016/j.jnucmat.2016.08.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of temperature on the irradiation responses of Al0.1CoCrFeNi high entropy alloy

Yang, Tengfei ; Xia, Songqin ; Guo, Wei ; Hu, Rong ; Poplawsky, Jonathan D. ; Sha, Gang ; Fang, Yuan ; Yan, Zhanfeng ; Wang, Chenxu ; Li, Congyi ; Zhang, Yong ; Zinkle, Steven J. ; Wang, Yugang

Scripta Materialia, February 2018, Vol.144, pp.31-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; DOI: 10.1016/j.scriptamat.2017.09.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Bridgman solidification on microstructures and magnetic behaviors of a non-equiatomic FeCoNiAlSi high-entropy alloy.(Report)

Zuo, Tingting ; Yang, Xiao ; Liaw, Peter K. ; Zhang, Yong

Intermetallics, 2015, Vol.67, p.171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9795 ; DOI: 10.1016/j.intermet.2015.08.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Low-Cost Lightweight Entropic Alloy with High Strength

Shao, Lei ; Zhang, Tao ; Li, Lugee ; Zhao, Yuhong ; Huang, Jinfeng ; Liaw, Peter ; Zhang, Yong

Journal of Materials Engineering and Performance, 2018, Vol.27(12), pp.6648-6656 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1059-9495 ; E-ISSN: 1544-1024 ; DOI: 10.1007/s11665-018-3720-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

超低温环境下亚稳态CoCrFeNi高熵合金的优异塑性和锯齿流变行为
Excellent ductility and serration feature of metastable CoCrFeNi high-entropy alloy at extremely low temperatures

Liu, Junpeng ; Guo, Xiaoxiang ; Lin, Qingyun ; He, Zhanbing ; An, Xianghai ; Li, Laifeng ; Liaw, Peter ; Liao, Xiaozhou ; Yu, Liping ; Lin, Junpin ; Xie, Lu ; Ren, Jingli ; Zhang, Yong

Science China Materials, 2019, Vol.62(6), pp.853-863

ISSN: 2095-8226 ; E-ISSN: 2199-4501 ; DOI: 10.1007/s40843-018-9373-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microwave irradiation assisted rapid synthesis of Fe–Ru bimetallic nanoparticles and their catalytic properties in water-gas shift reaction

Du, Jian-Quan ; Zhang, Yong ; Tian, Tian ; Yan, Shan-Cheng ; Wang, Hai-Tao

Materials Research Bulletin, 2009, Vol.44(6), pp.1347-1351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-5408 ; DOI: 10.1016/j.materresbull.2008.12.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

超重力场下Al-Li-Mg-Zn-Cu多组元合金的梯度结构
Graded microstructures of Al-Li-Mg-Zn-Cu entropic alloys under supergravity

Li, Ruixuan ; Wang, Zhe ; Guo, Zhancheng ; Liaw, Peter ; Zhang, Tao ; Li, Lugee ; Zhang, Yong

Science China Materials, 2019, Vol.62(5), pp.736-744

ISSN: 2095-8226 ; E-ISSN: 2199-4501 ; DOI: 10.1007/s40843-018-9365-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Microstructures and Electrical Resistivity of (Al, Cr, Ti)FeCoNiOx High-Entropy Alloy Oxide Thin Films

Zhang-Yan, Hwang ; Chen, Swe-Kai

Advances in Materials Science and Engineering, 2015, Vol.2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16878434 ; E-ISSN: 16878442 ; DOI: 10.1155/2015/353140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of Light-Weight High-Entropy Alloys

Feng, Rui ; Gao, Michael ; Lee, Chanho ; Mathes, Michael ; Zuo, Tingting ; Chen, Shuying ; Hawk, Jeffrey ; Zhang, Yong ; Liaw, Peter

Entropy, 2016, Vol.18(9), p.333 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 10994300 ; DOI: 10.3390/e18090333(registeringDOI)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Precipitate-Strengthening Model Based on Crystallographic Anisotropy, Stress-Induced Orientation, and Dislocation of Stress-Aged Al-Cu-Mg Single Crystals

Guo, Xiaobin ; Zhang, Yong ; Zhang, Jin ; Deng, Yunlai ; Zhang, Xinming

Metallurgical and Materials Transactions A, 2017, Vol.48(10), pp.4857-4870 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-017-4257-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2015  (1)
 2. 2015đến2015  (3)
 3. 2016đến2016  (2)
 4. 2017đến2018  (5)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Yong
 2. Zhang, Y.
 3. Liaw, P.K.
 4. Liaw, Peter K
 5. Liaw, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...