skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Engineering xóa Tác giả/ người sáng tác: Liu, Feng xóa Chủ đề: Material Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hyperbolic phase-field model for rapid solidification of a binary alloy

Wang, Haifeng ; Kuang, Wangwang ; Zhang, Xiao ; Liu, Feng

Journal of Materials Science, Feb 1, 2015, Vol.50(3), p.1277(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8686-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling of eutectic dendrite growth in undercooled binary alloys.(Original Paper)

Kuang, Wangwang ; Wang, Haifeng ; Liu, Feng ; Sobolev, S. L.

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(4), p.2141(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9524-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isochronal crystallization kinetics of Fe 40 Ni 40 B 20 amorphous alloy

Ma, Yazhu ; Rheingans, Bastian ; Liu, Feng ; Mittemeijer, Eric

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(16), pp.5596-5606 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7354-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solid-state phase transformation kinetics in the near-equilibrium regime

Jiang, Yi-Hui ; Liu, Feng ; Wang, Jin-Cheng ; Zhang, Zhong-Hua

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(2), pp.662-677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8625-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetic description for solid-state transformation using an approach of summation/product transition

Jiang, Yi-Hui ; Liu, Feng ; Sun, Bao ; Song, Shao-Jie ; Zhang, Zhong-Hua

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(14), pp.5119-5140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8221-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, F.
  2. Liu, Feng
  3. Zhang, Z.-H.
  4. Wang, Haifeng
  5. Kuang, Wangwang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...