skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mass Screening xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of endoscopy screening on stage at gastric cancer diagnosis: results of the National Cancer Screening Programme in Korea

Choi, K S ; Jun, J K ; Suh, M ; Park, B ; Noh, D K ; Song, S H ; Jung, K W ; Lee, H-Y ; Choi, I J ; Park, E-C

British journal of cancer, 03 February 2015, Vol.112(3), pp.608-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-1827 ; PMID: 25490528 Version:1 ; DOI: 10.1038/bjc.2014.608

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Trends in Socioeconomic Disparities in Organized and Opportunistic Gastric Cancer Screening in Korea (2005-2009)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in Socioeconomic Disparities in Organized and Opportunistic Gastric Cancer Screening in Korea (2005-2009)

Lee, H.-Y. ; Park, E.-C. ; Jun, J. K. ; Hahm, M.-I. ; Jung, K.-W. ; Kim, Y. ; Han, M. A. ; Choi, K. S.

Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 08/01/2010, Vol.19(8), pp.1919-1926 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1055-9965 ; E-ISSN: 1538-7755 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-09-1308

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Screening for Gastric Cancer in Korea: Population-Based Preferences for Endoscopy versus Upper Gastrointestinal Series
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screening for Gastric Cancer in Korea: Population-Based Preferences for Endoscopy versus Upper Gastrointestinal Series

Choi, K. S. ; Kwak, M.-S. ; Lee, H.-Y. ; Jun, J. K. ; Hahm, M.-I. ; Park, E.-C.

Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 05/01/2009, Vol.18(5), pp.1390-1398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1055-9965 ; E-ISSN: 1538-7755 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-08-0940

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Personal Background and Cognitive Factors as Predictors of the Intention to be Screened for Stomach Cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal Background and Cognitive Factors as Predictors of the Intention to be Screened for Stomach Cancer

Hahm, M.-I. ; Choi, K. S. ; Park, E.-C. ; Kwak, M.-S. ; Lee, H.-Y. ; Hwang, S. S.

Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 09/01/2008, Vol.17(9), pp.2473-2479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1055-9965 ; E-ISSN: 1538-7755 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-08-0027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Comparison of Satisfaction with Cancer Screening at Mobile Van and Static Sites: National Cancer Screening Program in Korea
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Satisfaction with Cancer Screening at Mobile Van and Static Sites: National Cancer Screening Program in Korea

Yoon, N.-H. ; Lee, H.-Y. ; Kwak, M.-S. ; Choi, K. S. ; Jun, J. K. ; Kim, M. K. ; Park, E.-C.

Japanese Journal of Clinical Oncology, 12/16/2008, Vol.39(3), pp.169-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0368-2811 ; E-ISSN: 1465-3621 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jjco/hyn156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lee, H.-Y.
 2. Lee, Hy
 3. Choi, KS
 4. Park, E.-C.
 5. Park, EC

theo chủ đề:

 1. Female
 2. Male
 3. Medicine
 4. Middle Aged
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...