skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Chủ đề: Aliens xóa Chủ đề: Marriage xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic diversity and statistics in East Asia: 'foreign brides' surveys in Taiwan and South Korea

Bélanger, Danièle ; Lee, Hye-Kyung ; Wang, Hong-Zen

Ethnic and Racial Studies, 01 June 2010, Vol.33(6), pp.1108-1130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870903427507

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marriage in colour: race, religion and spouse selection in four American mosques

Grewal, Zareena A

Ethnic and Racial Studies, 01 February 2009, Vol.32(2), pp.323-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870801961490

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Béianger, D.
  2. Grewal, Zareena
  3. Wang, Hz
  4. Wang, H.-Z.
  5. Bélanger, Danièle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...