skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Advertising Age xóa Tác giả/ người sáng tác: Ives, Nat xóa Chủ đề: Marketing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE RISE OF PROGRAMMATIC CREATES A BREEDING GROUND FOR FUZZY PRICING

Ives, Nat

Advertising Age, Mar 23, 2015, p.19

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WOMEN TO WATCH

Ives, Nat

Advertising Age, Jun 4, 2012

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

For many, web video's actual value trails its massive hype

Learmonth, Michael ; Ives, Nat

Advertising Age, May 7, 2012

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

To bundle, or not to bundle: Mags grapple with iPad subs

Ives, Nat

Advertising Age, Mar 5, 2012

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAKING IT ONE DAY AT A TIME AT THE DAILY

Ives, Nat

Advertising Age, Oct 1, 2012

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rupert ready: You bet he's got a plan

Ives, Nat

Advertising Age, Aug 6, 2007, p.1,26

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Donaton: EW is not a celebrity magazine

Ives, Nat

Advertising Age, Jun 23, 2008, p.12

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA Today's Al Neuharth chases new generation

Ives, Nat

Advertising Age, Jun 11, 2007, p.4,46

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEADING IN TURBULENT TIMES

Ives, Nat

Advertising Age, Jul 21, 2008, p.1,21

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

CROVITZ USHERS IN JOURNAL 3.0

Ives, Nat

Advertising Age, May 29, 2006, Vol.77(22), p.3,38

ISSN: 00018899

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magazines shape up for digital future

Ives, Nat

Advertising Age, Apr 17, 2006, p.3,46

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sneak peek into Condé site Flip that turns teens into executives

Ives, Nat

Advertising Age, Aug 7, 2006, p.3,31

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (7)
  2. Tin tức  (5)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ives, Nat
  2. Learmonth, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...