skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Tác giả/ người sáng tác: Qin, Yan-Wen xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Lei xóa Chủ đề: Marine Pollution xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and pollution assessment of heavy metals in the tidal reach and its adjacent sea estuary of Daliaohe area, China

Zhang, Lei ; Qin, Yan-Wen ; Ma, Ying-Qun ; Zhao, Yan-Min ; Shi, Yao

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, September 2014, Vol.35(9), pp.3336-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25518649 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contaminative features of heavy metals for tidal sediment cores in Tianjin Bohai Bay

Qin, Yan-Wen ; Meng, Wei ; Zheng, Bin-Hui ; Zhang, Lei ; Su, Yi-Bing

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, February 2006, Vol.27(2), pp.268-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 16686187 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of coastal exploitation on the heavy metal contents in the sediment of Bohai Bay

Qin, Yan-Wen ; Zheng, Bing-Hui ; Li, Xiao-Bao ; Zhang, Lei ; Shi, Yao ; Cao, Wei

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, July 2012, Vol.33(7), pp.2359-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 23002614 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Qin, Yan-Wen
  2. Zhang, Lei
  3. Qin, Y.-W.
  4. Zhang, L
  5. Zheng, B.-H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...