skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Cơ sở dữ liệu: UNT Digital Library xóa Chủ đề: March xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters are reflected in windows] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Woman takes part in demonstration] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protester wears cowboy hat] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Woman helps to carry flag] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protester holds up sign] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters are reflected in windows] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters carry a Guatemalan flag] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters carry brightly colored signs] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters carry signs during march] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters reflected in windows] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Sign reads "Legalization Not! Criminalization"] ; Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters carry signs] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[A sign reads "No HR4437"] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Man uses bullhorn] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[A mariachi band plays during a protest rally] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters are reflected in the windows of Dallas City Hall] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[The Mexican flag is carried by a protester] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters in white shirts carry signs] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26 ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters carry signs in Spanish and English] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Three women hold signs during protest] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (60)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (51)
  2. Spanish  (34)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Castillo, José L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...