skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Chủ đề: Manganites xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Large magnetic-entropy change above room temperature in the colossal magnetoresistance La0.7Sr0.3Mn1-xNixO3 materials
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large magnetic-entropy change above room temperature in the colossal magnetoresistance La0.7Sr0.3Mn1-xNixO3 materials

D, L. Minh; N, D. Tho; N, Chau

ISIKNOWLEDGE; 0304-8853; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31217; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885303014008

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. N, D. Tho
  2. D, L. Minh
  3. N. Chau

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...