skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring the improvement of an overall industrial performance based on a Choquet integral aggregation *

Berrah, L. ; Mauris, G. ; Montmain, J.

Omega, June, 2008, Vol.36(3), p.340(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-0483

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overall performance measurement in a supply chain: towards a supplier-prime manufacturer based model

Clivillé, Vincent ; Berrah, Lamia

Journal of Intelligent Manufacturing, 2012, Vol.23(6), pp.2459-2469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5515 ; E-ISSN: 1572-8145 ; DOI: 10.1007/s10845-011-0512-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composite indicator development using utility function and fuzzy theory

Lee, S-K ; Yu, J-H

The Journal of the Operational Research Society, Aug 2013, Vol.64(8), pp.1279-1290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01605682 ; E-ISSN: 14769360 ; DOI: 10.1057/jors.2013.15

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An intelligent approach to supplier evaluation in automotive sector

Aya, Zeki ; Samanlioglu, Funda

Journal of Intelligent Manufacturing, Aug 2016, Vol.27(4), pp.889-903 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09565515 ; E-ISSN: 15728145 ; DOI: 10.1007/s10845-014-0922-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berrah, L
  2. Montmain, J.
  3. Ayag, Zeki
  4. Clivillé, Vincent
  5. Yu, J.-H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...