skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Blankertz, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản Kübler, Andrea xóa Tất cả các phiên bản Man-Machine Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychological predictors of SMR-BCI performance

Hammer, Eva Maria ; Halder, Sebastian ; Blankertz, Benjamin ; Sannelli, Claudia ; Dickhaus, Thorsten ; Kleih, Sonja ; Müller, Klaus-Robert ; Kübler, Andrea

Biological Psychology, January 2012, Vol.89(1), pp.80-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-0511 ; E-ISSN: 1873-6246 ; DOI: 10.1016/j.biopsycho.2011.09.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sannelli, C
  2. Kuebler, Andrea
  3. Kubler, A
  4. Kleih, S
  5. Kleih, Sonja

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...