skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản Software xóa Tất cả các phiên bản Man Machine Interaction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking for a humane interface: will computers ever become easy to use?

Raskin, Jef

Communications of the ACM, 01 February 1997, Vol.40(2), pp.98-101 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/253671.253737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software infrastructure and design challenges for ubiquitous computing applications

Banavar, Guruduth ; Bernstein, Abraham

Communications of the ACM, 01 December 2002, Vol.45(12), pp.92-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/585597.585622

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Anti-Mac interface

Gentner, Don ; Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 01 August 1996, Vol.39(8), pp.70-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/232014.232032

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COACH: A teaching agent that learns

Selker, Ted

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 1994, p.92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolving the scope of user-centered design

Karat, John

Communications of the ACM, 01 July 1997, Vol.40(7), pp.33-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/256175.256181

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agents that reduce work and information overload

Maes, Pattie

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 1994, Vol.37(7), p.30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agents and creativity

Boden, Margaret

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 1994, Vol.37(7), p.117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maes, Pattie
  2. Karat, John
  3. Maes, P
  4. Nielson, J
  5. Selker, Ted

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...