skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Female xóa Chủ đề: Male xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors leading to preventable hospital admissions

Twaddle, A C ; Sweet, R H

Medical care, 1970, Vol.8(3), pp.200-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 5423981 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyper-low density lipoproteinemia in United States Air Force recruits

Kocher, D B ; Mazzaferri, E L ; Kudzma, D J ; Stoll, R E

Circulation, December 1973, Vol.48(6), pp.1304-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 4357674 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charcot-leyden crystals in human bone marrow

Smith, H ; Forbes, I.M

Pathology, 1972, Vol.4(4), pp.279-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027209068954

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recurring digital fibrous tumours of childhood

Allen, P.W

Pathology, 1972, Vol.4(3), pp.215-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027209068943

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Odontogenic keratocysts

Radden, B.G ; Read, P.C

Pathology, 1973, Vol.5(4), pp.325-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027309073760

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cysts of sellar and pharyngeal hypophyses

Mcgrath, Philomena

Pathology, 1971, Vol.3(2), pp.123-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027109071331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thymine Dependent Strains of Escherichia Coli Selected By Trimethoprim-Sulphamethoxazole Therapy

Tapsall, J.W ; Wilson, Esme ; Harper, J

Pathology, 1974, Vol.6(2), pp.161-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027409068980

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hypertension produced by choline deficiency in rats

Kratzing, C.C ; Wetzig, G.A ; Boland, M

Pathology, 1970, Vol.2(2), pp.125-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027009077334

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous renal papillary necrosis in the gunn rat

Axelsen, R.A

Pathology, 1973, Vol.5(1), pp.43-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027309068967

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An unusual cutaneous infection from papua new guinea

Wilkey, I.S ; Strano, A.J

Pathology, 1973, Vol.5(4), pp.335-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027309073761

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trimethoprim/sulphamethoxazole and folate metabolism

Davis, R.E ; Jackson, J.M

Pathology, 1973, Vol.5(1), pp.23-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027309068964

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aortic atherosclerosis in papua and new guinea compared with sydney

Magarey, F.R ; Kariks, J ; Arnold, L

Pathology, 1969, Vol.1(3), pp.185-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313026909071295

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pulmonary disease at necropsy after renal transplantation

Bale, Patricia M ; Mani, M.K

Pathology, 1970, Vol.2(4), pp.317-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027009077147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tumours of oropharynx and face in NZO, NZB, and NZY mice treated with N-Nitroso alicyclic imines

Geary, C.P ; Goodall, C.M ; Bielschowsky, Marianne ; Lijinsky, W

Pathology, 1970, Vol.2(4), pp.261-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027009077140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The pathophysiology of gram-negative septicaemia

Mcgovern, V.J

Pathology, 1972, Vol.4(4), pp.265-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027209068952

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The induction of murine neoplasia

Keast, D ; Stanley, N.F

Pathology, 1969, Vol.1(1), pp.19-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313026909061031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies of muramidase in haematological disorders: serum and marrow muramidase in leukaemia

Levi, J.A ; Speden, J.B ; Vincent, P.C ; Gunz, F.W

Pathology, 1973, Vol.5(1), pp.59-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027309068970

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Red Cell Indices in Megaloblastosis and Iron Deficiency

Croft, R.F ; Streeter, A.M ; O'Neill, B.J

Pathology, 1974, Vol.6(2), pp.107-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027409068973

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leucocyte aggregation in vitro in glanzmann’s disease

Rozenberg, M.C

Pathology, 1973, Vol.5(3), pp.229-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027309060839

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Second Busselton Adult Population Survey (1969): Serum Cholesterol

Bowyer, R.C ; Curnow, D.H ; Stenhouse, N.S

Pathology, 1974, Vol.6(2), pp.147-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027409068978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (1)
 2. 1969đến1969  (4)
 3. 1970đến1970  (7)
 4. 1971đến1972  (11)
 5. Sau 1972  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Arnold, L.
 2. Curnow, D.H.
 3. Mcgovern, V J
 4. Axelsen, R.A.
 5. Stenhouse, N S

theo chủ đề:

 1. Female
 2. Medicine
 3. Biology
 4. Humans
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...