skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Chủ đề: Anatomy & Physiology xóa Tác giả/ người sáng tác: Chen, Shu-Hui xóa Chủ đề: Male xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Syntheses and antifungal activities of novel 3-amido bearing pseudomycin analogues

Zhang, Y Z ; Sun, X ; Zeckner, D J ; Sachs, R K ; Current, W L ; Gidda, J ; Rodriguez, M ; Chen, S H

Bioorganic & medicinal chemistry letters, 09 April 2001, Vol.11(7), pp.903-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-894X ; PMID: 11294388 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, Sh
  2. Zeckner, Douglas J
  3. Current, W.L.
  4. Gidda, Jaswant
  5. Sun, Xicheng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...