skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Nhan đề tạp chí: British Journal Of Anaesthesia xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Male xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STATIC V. DYNAMIC TESTS IN THE IN VITRO DIAGNOSIS OF MALIGNANT HYPERTHERMIA SUSCEPTIBILITY

Ranklev, E ; Fletcher, R ; Blomquist, S

British Journal of Anaesthesia, June 1986, Vol.58(6), pp.646-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/58.6.646

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MALIGNANT HYPERTHERMIA SYNDROME IN AN ANXIOUS PATIENT

Fletcher, R ; Ranklev, E ; Olsson, A.-K ; Leander, S

British Journal of Anaesthesia, September 1981, Vol.53(9), pp.993-995 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/53.9.993

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLINICAL STUDIES OF GAS EXCHANGE DURING VENTILATORY SUPPORT–A METHOD USING THE SIEMENS-ELEMA CO2 ANALYZER

Olsson, S.G ; Fletcher, R ; Jonson, B ; Nordström, L ; Prakash, O

British Journal of Anaesthesia, May 1980, Vol.52(5), pp.491-499 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/52.5.491

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I.V. PRACTOLOL DURING MICROLARYNGOSCOPY. EFFECT ON ARTERIAL PRESSURE, HEART RATE, BLOOD GLUCOSE AND LIPOLYSIS

Werner, O ; Magnusson, J ; Fletcher, R ; Nilsson-Ehle, P ; Pahlm, O

British Journal of Anaesthesia, January 1980, Vol.52(1), pp.91-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/52.1.91

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fletcher, R.
  2. Fletcher
  3. Ranklev, E.
  4. Nordström, L.
  5. Leander, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...