skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Male xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiome-related metabolite changes in gut tissue, cecum content and feces of rats treated with antibiotics

Behr, C ; Sperber, S ; Jiang, X ; Strauss, V ; Kamp, H ; Walk, T ; Herold, M ; Beekmann, K ; Rietjens, I.M.C.M ; van Ravenzwaay, B

Toxicology and Applied Pharmacology, 15 September 2018, Vol.355, pp.198-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; E-ISSN: 1096-0333 ; DOI: 10.1016/j.taap.2018.06.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complications in the Right Lobe Adult Living Donor: Single-Center Experience in China

Li, F ; Yan, L ; Li, B ; Zeng, Y ; Wen, T ; Xu, M ; Wang, W ; Chen, Z ; Yang, J ; Liu, B ; Jiang, X

Transplantation Proceedings, 2007, Vol.39(10), pp.2977-2980 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2007.09.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
In situ gel based on gellan gum as new carrier for nasal administration of mometasone furoate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ gel based on gellan gum as new carrier for nasal administration of mometasone furoate

Cao, S ; Ren, X ; Zhang, Q ; Chen, E ; Xu, F ; Chen, J ; Liu, L ; Jiang, X

International Journal of Pharmaceutics, 01/05/2009, Vol.365(1-2), pp.109-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03785173 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2008.08.042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of liver regeneration after rat liver transplantation

Zou, X M ; Hirata, K ; Katsurama, T ; Nie, G ; Yang, W L ; Shan, S G ; Jiang, X H ; Sun, Z H ; Oikawa, I

Transplantation proceedings, November 2000, Vol.32(7), pp.2335-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; PMID: 11120189 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety of Donor in Adult-to-Adult Living Donor Liver Transplantation Using Right Lobe Graft

Jiang, X.-Z ; Yan, L.-N ; Li, B ; Wen, T.-F ; Zeng, Y ; Wang, W.-T ; Zhao, J.-C ; Yang, J.-Y ; Xu, M.-Q ; Ma, Y.-K ; Chen, Z.-Y ; Li, F.-G

Transplantation Proceedings, 2007, Vol.39(1), pp.150-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2006.10.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathology of toxic responses to the RD50 concentration of chlorine gas in the nasal passages of rats and mice

Jiang, X Z ; Buckley, L A ; Morgan, K T

Toxicology and applied pharmacology, November 1983, Vol.71(2), pp.225-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; PMID: 6636187 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pretranslational down-regulation of male specific hepatic P450s after portal bypass

Jiang, X M ; Cantrill, E ; Farrell, G C ; Murray, M

Biochemical pharmacology, 17 August 1994, Vol.48(4), pp.701-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-2952 ; PMID: 8080442 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More precise localization of nasal tumors associated with chronic exposure of F-344 rats to formaldehyde gas

Morgan, K T ; Jiang, X Z ; Starr, T B ; Kerns, W D

Toxicology and applied pharmacology, February 1986, Vol.82(2), pp.264-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; PMID: 3945953 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Respiratory tract lesions induced by sensory irritants at the RD50 concentration

Buckley, L A ; Jiang, X Z ; James, R A ; Morgan, K T ; Barrow, C S

Toxicology and applied pharmacology, July 1984, Vol.74(3), pp.417-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; PMID: 6740688 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of exercise on mitogen- and stress-activated kinase signal transduction in human skeletal muscle

Krook, A ; Widegren, U ; Jiang, X J ; Henriksson, J ; Wallberg-Henriksson, H ; Alessi, D ; Zierath, J R

American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, November 2000, Vol.279(5), pp.R1716-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-6119 ; PMID: 11049854 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (1)
 2. 1984đến1985  (1)
 3. 1986đến1993  (1)
 4. 1994đến2000  (3)
 5. Sau 2000  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jiang, X.
 2. Jiang, X Z
 3. Morgan, K.T.
 4. Zeng, Y.
 5. Li, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...