skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Higgs, S. xóa Tác giả/ người sáng tác: Lee, M. xóa Chủ đề: Male xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-reported eating traits: Underlying components of food responsivity and dietary restriction are positively related to BMI

Price, Menna ; Higgs, Suzanne ; Lee, Michelle

Appetite, 1 December 2015, Vol.95, pp.203-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2015.07.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-control mediates the relationship between time perspective and BMI

Price, Menna ; Higgs, Suzanne ; Lee, Michelle

Appetite, 1 January 2017, Vol.108, pp.156-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.09.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food-specific response inhibition, dietary restraint and snack intake in lean and overweight/obese adults: a moderated-mediation model.(ORIGINAL ARTICLE)(Report)

Price, M. ; Lee, M. ; Higgs, S.

International Journal of Obesity, 2016, Vol.40(5), p.877(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-0565 ; DOI: 10.1038/ijo.2015.235

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Price, M.
  2. Lee, M.
  3. Higgs, S.
  4. Higgs, Suzanne
  5. Lee, Michelle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...