skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, S.H. xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Major Depressive Disorder xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Placebo-controlled trial of agomelatine in the treatment of major depressive disorder

Kennedy, S H ; Emsley, R

European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, February 2006, Vol.16(2), pp.93-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-977X ; PMID: 16249073 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Neuromodulation for treatment-refractory major depressive disorder
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuromodulation for treatment-refractory major depressive disorder

Lipsman, N. ; Sankar, T. ; Downar, J. ; Kennedy, S. H. ; Lozano, A. M. ; Giacobbe, P.

Canadian Medical Association Journal, 01/07/2014, Vol.186(1), pp.33-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946 ; E-ISSN: 1488-2329 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1503/cmaj.121317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, Sh
  2. Kennedy, S.H.
  3. Kennedy, S. H.
  4. Emsley, R.
  5. Sankar, Tejas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...