skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Chủ đề: Magnesium Base Alloys xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of phases in Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr alloy processed by heat treatment

Wang, Qu-Dong ; GAO, Yan ; Yin, Dong-Di ; Chen, Chang-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(11), pp.2076-2080 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60420-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of extrusion temperature on microstructure and mechanical properties of Mg-4Y-4Sm-0.5Zr alloy

LI, Da-Quan ; Wang, Qu-Dong ; Ding, Wen-Jiang ; Blandin, J.J ; Suéry, M

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(7), pp.1311-1315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60296-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of extruded-rolled AZ31 Mg alloys

Qiu, Wei ; Han, En-Hou ; Liu, Lu

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20, pp.s481-s487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60523-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ductility improvement methods for commercial AZ31B magnesium alloy in cold forging

Matsumoto, Ryo

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(7), pp.1275-1281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60290-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture behavior of high strength Mg-Gd-Y-Zr magnesium alloy

GAO, Lei ; Chen, Rong-Shi ; Han, En-Hou

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(7), pp.1217-1221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60281-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure evolution of semi-solid Mg-14Al-0.5Mn alloys during isothermal heat treatment

Zhang, Liang ; Cao, Zhan-Yi ; Liu, Yong-Bing

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(7), pp.1244-1248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60286-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of holding time on microstructure of Mg-9Al-1Si alloy during semisolid isothermal heat treatment

MA, Guo-Rui ; LI, Xin-Lin ; LI, Qing-Fen

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20, pp.s430-s434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60512-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth twinning behavior of cast Mg–Zn–Cu–Zr alloys

Zhu, Hong-Mei ; Luo, Cheng-Ping ; Liu, Jiang-Wen ; Jiao, Dong-Ling

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, February 2014, Vol.24(2), pp.316-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63063-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on microstructure and mechanical properties of Mg-3Sn-1Mn magnesium alloy

Yang, Ming-Bo ; Qin, Cai-Yuan ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(10), pp.2168-2174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60990-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of isothermal process parameters on semisolid microstructure of Mg-8%Al-1%Si alloy

Cao, Li-Jie ; MA, Guo-Rui ; Tang, Chun-Chong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2012, Vol.22(10), pp.2364-2369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61472-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of as-quenched Mg-Gd-Zr alloys

Hu, Yao-Bo ; Deng, Juan ; Zhao, Chong ; Wang, Jing-Feng ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(4), pp.732-738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60773-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure characterization on Mg-2Nd-4Zn-1Zr alloy during heat treatment

Liang, Min-Jie ; Liao, Hai-Hong ; Ding, Wen-Jiang ; Peng, Li-Ming ; Fu, Peng-Huai

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2012, Vol.22(10), pp.2327-2333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61467-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on microstructure and mechanical properties of ZK60 Mg alloy

Chen, Xian-Hua ; Huang, Xiao-Wang ; Pan, Fu-Sheng ; Tang, Ai-Tao ; Wang, Jing-Feng ; Zhang, Ding-Fei

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(4), pp.754-760 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60776-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of on-line solution and off-line heat treatment on microstructure and hardness of die-cast AZ91D alloy

Xu, Yu-Lei ; Zhang, Kui ; LI, Xing-Gang ; Lei, Jian ; Yuan, Hai-Bo ; Liu, Zheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, November 2012, Vol.22(11), pp.2652-2658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61513-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of sand-cast Mg-10Gd-3Y-0.5Zr magnesium alloy

Cao, Liang ; Liu, Wen-Cai ; LI, Zhong-Quan ; Wu, Guo-Hua ; Xiao, Lü ; Wang, Shao-Hua ; Ding, Wen-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, March 2014, Vol.24(3), pp.611-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63102-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and corrosion characterization of biodegradable Mg–RE (RE=Gd, Y, Nd) alloys

Kubásek, J ; Vojtěch, D

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2013, Vol.23(5), pp.1215-1225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62586-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of heat treatment on microstructures and mechanical properties of gravity cast Mg–4.2Zn–1.5RE–0.7Zr magnesium alloy

Wang, Ying-Dong ; Wu, Guo-Hua ; Liu, Wen-Cai ; Pang, Song ; Zhang, Yang ; Ding, Wen-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2013, Vol.23(12), pp.3611-3620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62908-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of pre-strain and heat treatment on subsequent deformation behavior of extruded AZ31 Mg alloy

Chen, Hong-Bing ; Liu, Tian-Mo ; Lu, Li-Wei ; He, Jie-Jun ; Zhai, Yan-Bo

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, November 2015, Vol.25(11), pp.3604-3610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(15)64001-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of Mg–6Gd–3Y–0.5Zr alloy processed by high-vacuum die-casting

LI, Sheng-Yong ; LI, De-Jiang ; Zeng, Xiao-Qin ; Ding, Wen-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2014, Vol.24(12), pp.3769-3776 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63531-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructure, mechanical properties and in vitro degradation behavior of as-extruded Mg-2.7Nd-0.2Zn-0.4Zr alloy

Zhang, Xiao-Bo ; Xue, Ya-Jun ; Wang, Zhang-Zhong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2012, Vol.22(10), pp.2343-2350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61469-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2009  (7)
 3. 2010đến2011  (11)
 4. 2012đến2014  (11)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ding, Wen-Jiang
 2. Ding, Wj
 3. Pan, Fu-Sheng
 4. Yang, Ming-Bo
 5. Liu, Zheng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...