skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 444  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Magnesium Base Alloys xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Zn addition on microstructure and mechanical properties of as-cast Mg–2Er alloy

Wang, Qing-Feng ; Du, Wen-Bo ; Liu, Ke ; Wang, Zhao-Hui ; LI, Shu-Bo

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2014, Vol.24(12), pp.3792-3796 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63534-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of alloying elements on microstructure and microhardness of Mg-Sn-Zn-based alloys

Cheng, W.L. ; Park, S.S. ; Tang, W.N. ; You, B.S. ; Koo, B.H.

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(12), pp.2246-2252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60636-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of phases in Mg-10Y-5Gd-2Zn-0.5Zr alloy processed by heat treatment

Wang, Qu-Dong ; GAO, Yan ; Yin, Dong-Di ; Chen, Chang-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(11), pp.2076-2080 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60420-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of extrusion temperature on microstructure and mechanical properties of Mg-4Y-4Sm-0.5Zr alloy

LI, Da-Quan ; Wang, Qu-Dong ; Ding, Wen-Jiang ; Blandin, J.J. ; Suéry, M.

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(7), pp.1311-1315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60296-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of microstructure on creep behavior of Mg-5%Zn-2%Al(-2%Y) alloy

Zou, Hong-Hui

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2008, Vol.18(3), pp.580-587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(08)60101-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation behavior and dynamic recrystallization of Mg-Y-Nd-Gd-Zr alloy

Zhao, Xin ; Zhang, Kui ; LI, Xinggang ; LI, Yongjun ; He, Qingbiao ; Sun, Jianfeng

Journal of Rare Earths, 2008, Vol.26(6), pp.846-850 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0721 ; DOI: 10.1016/S1002-0721(09)60019-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of Magnesium Alloy AZ91D Microstructure Using Modified Cellular Automaton Method

Huo, Liang ; Li, Bin ; Shi, Yufeng ; Xu, Qingyan ; Han, Zhiqiang ; Liu, Baicheng

Tsinghua Science & Technology, June, 2009, Vol.14(3), p.307(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-0214

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation mechanism of pulse current anodized film on AZ91D Mg alloy

Qian, Jian-Gang ; Wang, Chun ; LI, Di ; Guo, Bao-Lan ; Song, Guang-Ling

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2008, Vol.18(1), pp.19-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(08)60004-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ballistic behavior of boron carbide reinforced AA7075 aluminium alloy using friction stir processing – An experimental study and analytical approach

Sudhakar, I. ; Madhusudhan Reddy, G. ; Srinivasa Rao, K.

Defence Technology [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2214-9147 ; DOI: 10.1016/j.dt.2015.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of extruded-rolled AZ31 Mg alloys

Qiu, Wei ; Han, En-Hou ; Liu, Lu

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20, pp.s481-s487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60523-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure formation and grain refinement of Mg-based alloys by electromagnetic vibration technique

LI, M.J. ; Tamura, T. ; Omura, N. ; Miwa, K.

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(7), pp.1192-1198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60277-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of GdCl 3 addition on purifying effectiveness and properties of Mg-10Gd-3Y-0.5Zr alloy

Wu, Guo-Hua ; Wang, Wei ; Sun, Ming ; Wang, Qu-Dong ; Ding, Wen-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(7), pp.1177-1183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60275-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of melt-conditioned high-pressure die-cast Mg-Al-Ca alloy

Liang, Song-Mao ; Zhang, Hua-Wei ; Xia, Ming-Xu ; Chen, Rong-Shi ; Han, En-Hou ; Fan, Zhong-Yun

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(7), pp.1205-1211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60279-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain growth in AZ31 alloy after uniaxial compression

Abdessameud, S. ; Azzeddine, H. ; Alili, B. ; Bradai, D.

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(12), pp.2215-2222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60631-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of purification treatment on properties of Mg-Gd-Y-Zr alloy

Wang, Jie ; Zhou, Ji-Xue ; Tong, Wen-Hui ; Yang, Yuan-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(7), pp.1235-1239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60284-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of Mg-6Al-0.3Mn- xY alloys prepared by casting and hot rolling

Su, Gui-Hua ; Zhang, Liang ; Cheng, Li-Ren ; Liu, Yong-Bing ; Cao, Zhan-Yi

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(3), pp.383-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60150-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of as-cast microstructure, tensile and creep properties for Mg-3Sn-1Ca and Mg-3Sn-2Ca magnesium alloys

Yang, Ming-Bo ; Cheng, Liang ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(4), pp.584-589 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60182-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ductility improvement methods for commercial AZ31B magnesium alloy in cold forging

Matsumoto, Ryo

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(7), pp.1275-1281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60290-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progress of electroplating and electroless plating on magnesium alloy

Wu, Li-Ping ; Zhao, Jing-Jing ; Xie, Yong-Ping ; Yang, Zhong-Dong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20, pp.s630-s637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60552-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of solution heat treatment on microstructure and mechanical properties of AZ61-0.7Si magnesium alloy

Yang, Ming-Bo ; Liang, Xiao-Feng ; LI, Hui ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20, pp.s416-s420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60509-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 444  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (423)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (43)
 2. 2008đến2009  (107)
 3. 2010đến2011  (190)
 4. 2012đến2014  (86)
 5. Sau 2014  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (441)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...