skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Advertising Age xóa Tác giả/ người sáng tác: Ives, Nat xóa Chủ đề: Awards & Honors xóa Chủ đề: Magazine Industry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Water Cooler

Ives, Nat

Advertising Age, Mar 5, 2007, Vol.78(10), p.30

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Trade & Industry  (1)
  2. ABI/INFORM Complete  (1)
  3. ABI/INFORM Global  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ives, Nat

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...