skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: 日本建築学会計画系論文集 xóa Chủ đề: Madura xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KAMPONG IMPROVEMENT IN DUTCH EAST INDIES AND THE DEVELOPMENT PROCESS OF A MADURESE KAMPONG : Case study of Kampong Sidodadi in Surabaya
蘭領東インドにおけるカンポン改善事業とマドゥラ人カンポンの発展過程に関する考察 : スラバヤのカンポン・シドダディを事例として

山本, 直彦 ; 布野, 修司 ; Yamamoto, Naohiko ; Funo, Shuji

日本建築学会計画系論文集, 2002, Vol.67(556), pp.265-272

ISSN: 1340-4210 ; DOI: 10.3130/aija.67.265_1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yamamoto, Naohiko
  2. 布野, 修司
  3. 山本 直彦
  4. 山本, 直彦
  5. Funo, Shuji

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...