skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Macrophages xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The development of glomerular crescents in sheep
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The development of glomerular crescents in sheep

James, Michael P. ; Herdson, P.B. ; Gavin, J.B.

Pathology, 1981, Vol.13(3), pp.441-448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313028109059062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Herdson, P.B
  2. Herdson, P
  3. James, M P
  4. James, M
  5. Gavin, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...