skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения продуктов конденсации фенолов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения неплавких и нерастворимых продуктов конденсации фенолов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения продуктов конденсации фенолов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения продуктов уплотнения фенолов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ приготовления искусственной массы из продуктов конденсации фенолов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения продуктов конденсации фенолов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения продуктов уплотнения фенолов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения продуктов конденсации фенолов с формальдегидом

Petrov G.S ; Tarasov K.I

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения синтетических смол

Petrov G.S ; Tarasov K.I

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения пластических масс

Petrov G.S ; Tarasov K.M

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения продуктов конденсации альдегидов с фонолами

Petrov G.S ; Stepanov D.V

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения продукта конденсации фенола с формальдегидом

Danilovich A.I ; Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения модифицированных термореактивных смол

Vygodskaya M.B ; Petrov G.S ; Peshekhonov A.A

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petrov G.S
  2. Tarasov K.I
  3. Tarasov K.M
  4. Stepanov D.V
  5. Peshekhonov A.A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...