skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Posture and activity silhouettes for self-reporting, interruption management, and attentive interfaces

Jaimes, Alejandro

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.24-31

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111463

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploiting web browsing histories to identify user needs

Gasparetti, Fabio ; Micarelli, Alessandro

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.325-328

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216358

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward harnessing user feedback for machine learning

Stumpf, Simone ; Rajaram, Vidya ; Li, Lida ; Burnett, Margaret ; Dietterich, Thomas ; Sullivan, Erin ; Drummond, Russell ; Herlocker, Jonathan

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.82-91

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216316

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Micarelli, A.
  2. Dietterich, T.
  3. Sullivan, Erin
  4. Sullivan, E.
  5. Drummond, Russell

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...