skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mỹ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

United States Commision on minority business development= Historically underutilized business

Washington, D.C. :‰bUnited States Commission on Minority Business Development, 1993 - (658.022 UNI 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Living in America : a popular culture reader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living in America : a popular culture reader

Covell Scott F; Murray Patricia Y

Mountain View, Calif. : Mayfield Pub. Co., c1998. - (305.800973 LIV 1998) - ISBN1559349778

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Murray Patricia Y
  2. Covell Scott F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...