skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mạng truyền thông máy tính xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia Communications

Natale Francesco; Pupolin Silvano

Springer London; 1999 - (621.382 NAT 1999)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Against the hypothesis of the end of privacy an agent based modelling approach to social media

Tubaro Paola; Casilli Antonio A 1972; Sarabi Yasaman

Springer; 2014 - (302.23 TUB 2014)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Against the hypothesis of the end of privacy an agent based modelling approach to social media

Tubaro Paola; Casilli Antonio A 1972; Sarabi Yasaman

Springer; 2014 - (302.23 TUB 2014)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...