skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Czech xóa Tất cả các phiên bản Economics xóa Tất cả các phiên bản M&A, Methodology, M&A Performance, Event Study, Accounting Study, Case Study, Strategic Management, Trends, Economic Growth xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

M&A Performance and Economic Impact: Integration and Critical Assessment of Methodological Approach

Andriuskevicius, Karolis

Trendy Ekonomiky a Managementu, 2017, Vol.11(29), pp.9-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18028527 ; E-ISSN: 23366508 ; DOI: 10.13164/trends.2017.29.9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Karolis Andriuskevicius
  2. Andriuskevicius, Karolis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...