skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa Chủ đề: Lymphocytes T xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenetic regulation of telomerase expression in HIV-1-specific CD8+ T cells

Williams, Katie ; Seiss, Katherine ; Beamon, Jill ; Pereyra, Florencia ; Rosenberg, Eric S ; Walker, Bruce D ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

AIDS (London, England), 31 July 2010, Vol.24(12), pp.1964-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-5571 ; PMID: 20588158 Version:1 ; DOI: 10.1097/QAD.0b013e32833c7170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutational Escape in HIV-1 CTL Epitopes Leads to Increased Binding to Inhibitory Myelomonocytic MHC Class I Receptors (HIV-1 CTL Escape Mutations and ILT4)

Yang, Yue ; Huang, Jinghe ; Toth, Ildiko ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G; Poh, Lisa Ng Fong (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(12), p.e15084 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0015084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soluble HLA-G Inhibits Myeloid Dendritic Cell Function in HIV-1 Infection by Interacting with Leukocyte Immunoglobulin-Like Receptor B2

Huang, Jinghe ; Burke, Patrick ; Yang, Yue ; Seiss, Katherine ; Beamon, Jill ; Cung, Thai ; Toth, Ildiko ; Pereyra, Florencia ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G

The Journal of Virology, 2010, Vol. 84(20), p.10784 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 20702625

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and Functional Constraints Limit Options for Cytotoxic T-Lymphocyte Escape in the Immunodominant HLA-B27-Restricted Epitope in Human Immunodeficiency Virus Type 1 Capsid

Schneidewind, Arne ; Brockman, Mark A. ; Sidney, John ; Wang, Yaoyu E. ; Chen, Huabiao ; Suscovich, Todd J. ; Li, Bin ; Adam, Rahma I. ; Allgaier, Rachel L. ; Mothe, Bianca R. ; Kuntzen, Thomas ; Oniangue-Ndza, Cesar ; Trocha, Alicja ; Yu, Xu G. ; Brander, Christian ; Sette, Alessandro ; Walker, Bruce D. ; Allen, Todd M

The Journal of Virology, 2008, Vol. 82(11), p.5594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 18385228

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, Xg
  2. Yu, Xu G
  3. Lichterfeld, M
  4. Lichterfeld, Mathias
  5. Yu, Xu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...