skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 3GPP xóa Tất cả các phiên bản Lte xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
LTE与非3GPP接入网的系统架构研究 - Researches on the System Architecture with LTE and Non-3GPP Access Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LTE与非3GPP接入网的系统架构研究 - Researches on the System Architecture with LTE and Non-3GPP Access Networks

郎为民 ; 焦巧 ; 胡东华 ; 刘建中 ; Lang Weimin ,Jiao Qiao, Hu Donghua, Liu Jianzhong

邮电设计技术 - Designing Techniques of Posts and Telecommunications, 2010, Issue 8, pp.41-44

ISSN: 1007-3043

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the performance of LTE downlink scheduling algorithms: A case study on edge throughput

Deniz, Coşkun ; Uyan, O. Gokhan ; Gungor, Vehbi Cagri

Computer Standards & Interfaces, August 2018, Vol.59, pp.96-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; DOI: 10.1016/j.csi.2018.03.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Assessment of QoS-Aware LTE Sessions Offloading Onto LAA/WiFi Systems

Markova, Ekaterina ; Moltchanov, Dmitri ; Gudkova, Irina ; Samouylov, Konstantin ; Koucharyavy, Yevgeni

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.36300-36311 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2905035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance comparison of a custom emulation-based test environment against a real-world LTE testbed

Sakai, Sérgio ; Gambugge, Gilberto ; Takaki, Ricardo ; Seki, Jorge ; Bazzo, Juliano ; Miranda, João

Proceedings of the 2015 Workshop on ns-3, 13 May 2015, pp.106-111

ISBN: 9781450333757 ; ISBN: 1450333753 ; DOI: 10.1145/2756509.2756517

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3GPP LTE: The Future of Mobile Broadband

Kumar, Amit ; Sengupta, Jyotsna ; Liu, Yun-fei

Wireless Personal Communications, 2012, Vol.62(3), pp.671-686 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-010-0088-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey of handover management in LTE-based multi-tier femtocell networks: Requirements, challenges and solutions

Gódor, Győző ; Jakó, Zoltán ; Knapp, Ádám ; Imre, Sándor

Computer Networks, 15 January 2015, Vol.76, pp.17-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; DOI: 10.1016/j.comnet.2014.10.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Long Term Evolution: 4G and Beyond
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long Term Evolution: 4G and Beyond

Furht, Borko ; Ahson, Syed A.;; Paradisi, Alberto ; Yacoub, Michel Daoud ; Lira Figueiredo, Fabrício ; Tronco, Tania

Series ISSN: 2365-564X ; ISBN: 978-3-319-23822-7 ; E-ISBN: 978-3-319-23823-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-23823-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of electric vehicles and management in the internet of energy

Mahmud, Khizir ; Town, Graham E. ; Morsalin, Sayidul ; Hossain, M.J.

Renewable and Sustainable Energy Reviews, February 2018, Vol.82, pp.4179-4203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-0321 ; DOI: 10.1016/j.rser.2017.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LTE-D2D for connected cars: a survey on radio resource management schemes

Harounabadi, Mehdi ; Mitschele-Thiel, Andreas ; Akkasi, Abbas

Iran Journal of Computer Science, 2018, Vol.1(3), pp.187-197

ISSN: 2520-8438 ; E-ISSN: 2520-8446 ; DOI: 10.1007/s42044-018-0020-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experimental framework for studying LTE and LTE-advanced

Stoumpis, G ; Karabetsos, S ; Nassiopoulos, A

Proceedings of the 19th Panhellenic Conference on informatics, 01 October 2015, pp.275-280

ISBN: 9781450335515 ; ISBN: 1450335519 ; DOI: 10.1145/2801948.2801985

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2014  (1)
 3. 2015đến2015  (3)
 4. 2016đến2018  (4)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (2)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gudkova, Irina
 2. Imre, Sándor
 3. Uyan, O. Gokhan
 4. Moltchanov, Dmitri
 5. Hossain, M.J.

theo chủ đề:

 1. 3gpp
 2. Engineering
 3. EPC
 4. SC
 5. Ofdm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...