skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–Local government. Municipal government xóa Chủ đề: Local government xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rural Democracy in China : The Role of Village Elections
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rural Democracy in China : The Role of Village Elections

He, Baogang

E-ISBN: 9780230607316 E-ISBN: 0230607314 DOI: 10.1057/9780230607316 ISBN: 9780230600164

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kingdoms and communities in Western Europe, 900-1300

Reynolds, Susan

ISBN: 0-198731-47-7 ; ISBN: 1-98219555 ; ISBN: 978-0198731-47-4

Toàn văn sẵn có

3
English Local Government from the Revolution to the Municipal Corporations Act: The Parish and the County
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English Local Government from the Revolution to the Municipal Corporations Act: The Parish and the County

Webb, Sidney ; Webb, Beatrice

Toàn văn sẵn có

4
The changing role of local politics in britain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing role of local politics in britain

Steve Leach

E-ISBN 1847421636 ; E-ISBN 1861346077 ; E-ISBN 9781847421630 ; E-ISBN 9781861346070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Renewal in European Local Democracies: Puzzles, Dilemmas and Options
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renewal in European Local Democracies: Puzzles, Dilemmas and Options

Schaap, Linze ; Daemen, Harry

ISBN: 978-3-531-18762-4 ; E-ISBN: 978-3-531-18763-1 ; DOI: 10.1007/978-3-531-18763-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
City charter making in Minnesota
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

City charter making in Minnesota

Anderson, William; University of Minnesota. Bureau for Research in Government (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Chinese Village, Global Market : New Collectives and Rural Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Village, Global Market : New Collectives and Rural Development

Saich, Tony; Hu, Biliang

E-ISBN: 9781137035158 E-ISBN: 1137035153 DOI: 10.1057/9781137035158 ISBN: 9781137035141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Reviving local democracy new labour, new politics?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviving local democracy new labour, new politics?

Nirmala Rao

E-ISBN 1847425143 ; E-ISBN 1861342322 ; E-ISBN 9781847425140 ; E-ISBN 9781861342324

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Managing in a Political World : The Life Cycle of Local Authority Chief Executives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing in a Political World : The Life Cycle of Local Authority Chief Executives

Leach, Steve, Professor

E-ISBN: 9780230290686 E-ISBN: 023029068X DOI: 10.1057/9780230290686 ISBN: 9780230245624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Territorial Choice : The Politics of Boundaries and Borders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Territorial Choice : The Politics of Boundaries and Borders

Baldersheim, Harald, Professor; Rose, Lawrence E., Professor

E-ISBN: 9780230289826 E-ISBN: 0230289827 DOI: 10.1057/9780230289826 ISBN: 9780230233331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
National development and local reform political participation in Morocco, Tunisia, and Pakistan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National development and local reform political participation in Morocco, Tunisia, and Pakistan

Ashford, Douglas Elliott

E-ISBN 0691623457 ; E-ISBN 1400874572 ; E-ISBN 9780691623450 ; E-ISBN 9781400874576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Implementing holistic government joined-up action on the ground
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing holistic government joined-up action on the ground

David Wilkinson

E-ISBN 184742497X ; E-ISBN 1861341431 ; E-ISBN 9781847424976 ; E-ISBN 9781861341433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Decentralization and self-government in Russia, 1830-1870
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization and self-government in Russia, 1830-1870

Starr, S. Frederick

E-ISBN 0691030901 ; E-ISBN 069110008X ; E-ISBN 1400871255 ; E-ISBN 9780691619675 ; E-ISBN 9781400871254

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Improving Local Government : Outcomes of Comparative Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Local Government : Outcomes of Comparative Research

De Vries, Michiel S., Professor; Reddy, P. S.; Haque, M. Shamsul, Dr

E-ISBN: 9780230287310 E-ISBN: 023028731X DOI: 10.1057/9780230287310 ISBN: 9780230517523

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Setting Sail into the Age of Digital Local Government: Trends and Best Practices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Setting Sail into the Age of Digital Local Government: Trends and Best Practices

Wohlers, Tony E. ; Bernier, Lynne Louise

Series ISSN: 2512-1812 ; ISBN: 978-1-4899-7663-5 ; E-ISBN: 978-1-4899-7665-9 ; DOI: 10.1007/978-1-4899-7665-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (2)
 2. 1997đến1999  (2)
 3. 2000đến2006  (2)
 4. 2007đến2010  (4)
 5. Sau 2010  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Leach, Steve
 2. Reddy, P. S.
 3. Wohlers, Tony E
 4. Bernier, Lynne Louise
 5. Wilkinson, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...