skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Brazil xóa Chủ đề: Local Governance xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Un)used and (un)usable? The role of indicators in local decision-making. A Brazilian case study

Maiello, Antonella ; de Paiva Britto, Ana Lucia Nogueira ; Mello, Yasmim Ribeiro ; de Oliveira Barbosa, Paula Sousa

Futures, November 2015, Vol.74, pp.80-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-3287 ; E-ISSN: 1873-6378 ; DOI: 10.1016/j.futures.2014.11.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...