skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Political Culture and Participation in Urban China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Culture and Participation in Urban China

Zhong, Yang

ISBN: 978-981-10-6267-4 ; E-ISBN: 978-981-10-6268-1 ; DOI: 10.1007/978-981-10-6268-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Race rules electoral politics in New Orleans, 1965-2006.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race rules electoral politics in New Orleans, 1965-2006.

Liu, Baodong

E-ISBN 0739119672 ; E-ISBN 0739119680 ; E-ISBN 9780739119679 ; E-ISBN 9780739119686

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The urban voter group conflict and mayoral voting behavior in American cities.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The urban voter group conflict and mayoral voting behavior in American cities.

Kaufmann, Karen M

E-ISBN 0472098578 ; E-ISBN 0472068571 ; E-ISBN 9780472098576 ; E-ISBN 9780472068579

Toàn văn sẵn có

4
Rural Democracy in China : The Role of Village Elections
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rural Democracy in China : The Role of Village Elections

He, Baogang

E-ISBN: 9780230607316 E-ISBN: 0230607314 DOI: 10.1057/9780230607316 ISBN: 9780230600164

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Participation and empowerment at the grassroots Chinese village elections in perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participation and empowerment at the grassroots Chinese village elections in perspective.

Schubert, Gunter ; Ahlers, Anna;

E-ISBN 9780739174791 ; E-ISBN 9780739174807

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Political monopolies in American cities the rise and fall of bosses and reformers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political monopolies in American cities the rise and fall of bosses and reformers

Trounstine, Jessica

E-ISBN 0226812812 ; E-ISBN 0226812820 ; E-ISBN 9780226812816 ; E-ISBN 9780226812823 ; E-ISBN 9780226812830

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Local elections and the politics of small-scale democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local elections and the politics of small-scale democracy

Oliver, J. Eric

E-ISBN 9780691143569

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
How to win a local election a complete step-by-step guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to win a local election a complete step-by-step guide

Grey, Judge Lawrence

E-ISBN 9780871318787 ; E-ISBN 9781461663058

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Grey, M. Andrew.
  2. He, Baogang
  3. He, B.
  4. Ahlers, Anna L.
  5. Callen, Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...