skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kalinichenko, Vladimir V xóa Chủ đề: Liver xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcription factors in liver development, differentiation, and regeneration

Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V ; Holterman, Ai-Xuan L ; Wang, Xinhe

Hepatology, 2003, Vol.38(6), pp.1331-1347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1053/jhep.2003.09034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haploinsufficiency of the mouse Forkhead Box f1 gene causes defects in gall bladder development

Kalinichenko, Vladimir V ; Zhou, Yan ; Bhattacharyya, Dibyendu ; Kim, Wooram ; Shin, Brian ; Bambal, Kalyani ; Costa, Robert H

The Journal of biological chemistry, 05 April 2002, Vol.277(14), pp.12369-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 11809759 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional characterization of evolutionarily conserved DNA regions in forkhead box f1 gene locus

Kim, Il-Man ; Zhou, Yan ; Ramakrishna, Sneha ; Hughes, Douglas E ; Solway, Julian ; Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V

The Journal of biological chemistry, 11 November 2005, Vol.280(45), pp.37908-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 16144835 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased levels of the FoxM1 transcription factor accelerate development and progression of prostate carcinomas in both TRAMP and LADY transgenic mice

Kalin, Tanya V ; Wang, I-Ching ; Ackerson, Timothy J ; Major, Michael L ; Detrisac, Carol J ; Kalinichenko, Vladimir V ; Lyubimov, Alexander ; Costa, Robert H

Cancer research, 01 February 2006, Vol.66(3), pp.1712-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; PMID: 16452231 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mouse Forkhead Box m1 transcription factor is essential for hepatoblast mitosis and development of intrahepatic bile ducts and vessels during liver morphogenesis

Krupczak-Hollis, Katherine ; Wang, Xinhe ; Kalinichenko, Vladimir V ; Gusarova, Galina A ; Wang, I-Ching ; Dennewitz, Margaret B ; Yoder, Helena M ; Kiyokawa, Hiroaki ; Kaestner, Klaus H ; Costa, Robert H

Developmental Biology, 2004, Vol.276(1), pp.74-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1606 ; E-ISSN: 1095-564X ; DOI: 10.1016/j.ydbio.2004.08.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid hepatocyte nuclear translocation of the Forkhead Box M1B (FoxM1B) transcription factor caused a transient increase in size of regenerating transgenic hepatocytes

Wang, Xinhe ; Bhattacharyya, Dibyendu ; Dennewitz, Margaret B ; Kalinichenko, Vladimir V ; Zhou, Yan ; Lepe, Rita ; Costa, Robert H

Gene expression, 2003, Vol.11(3-4), pp.149-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1052-2166 ; PMID: 14686788 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foxf1 +/− mice exhibit defective stellate cell activation and abnormal liver regeneration following CCl 4 injury

Kalinichenko, Vladimir V ; Bhattacharyya, Dibyendu ; Zhou, Yan ; Gusarova, Galina A ; Kim, Wooram ; Shin, Brian ; Costa, Robert H

Hepatology, 2003, Vol.37(1), pp.107-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1053/jhep.2003.50005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Costa, Robert H.
  2. Kalinichenko, Vv
  3. Kalinichenko, Vladimir V.
  4. Costa, RH
  5. Zhou, Yan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...