skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Chủ đề: Literary Criticism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dawn That Never Comes: Shimazaki Toson and Japanese Nationalism

Fujii, James

The Journal of Asian Studies, Vol.63(3), pp.796-798 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vichy in the Tropics: Petain's National Revolution in Madagascar, Guadeloupe, and Indochina, 1940-1944

Mchale, Shawn

The Journal of Asian Studies, Vol.63(2), pp.479-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism and the Expansion of the Public Sphere

Cheah, Boon

The Journal of Asian Studies, Vol.56(1), pp.263-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

En-Gendering India: Woman and Nation in Colonial and Postcolonial Narratives

Chatterjee, Indrani

The Journal of Asian Studies, Vol.60(2), pp.591-593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whose India? The Independence Struggle in British and Indian Fiction and History

Needham, Lawrence

The Journal of Asian Studies, Vol.57(2), pp.569-571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives of Modern China

Huters, Theodore

The Journal of Asian Studies, Vol.56(1), pp.166-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dreams of Difference: The Japan Romantic School and the Crisis of Modernity

Hirata, Hosea

The Journal of Asian Studies, Vol.57(2), pp.522-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fetish Recognition Revolution

Guinness, Patrick

Oceania, Vol.69(3), p.218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00298077 ; E-ISSN: 18344461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the cultural studies threshold

Quashie, Kevin

Callaloo, Vol.24(1), pp.368-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01612492 ; E-ISSN: 10806512

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forms of Protest: Anti-Colonialism and Avant-Gardes in Africa, the Caribbean, and France

Irele, F

Research in African Literatures, Vol.35(3), pp.180-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00345210 ; E-ISSN: 15272044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Irele, F
  2. Chatterjee, Indrani
  3. Guinness, P
  4. Mchale, Shawn
  5. Hirata, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...