skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Chủ đề: Lighting xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEAT TRANSFER SURFACES WITH FLANGED APERTURES

Sperandei, Bryan ; Evans, Bruce ; So, Allan K ; Cotton, James Scott

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEAT TRANSFER SURFACES WITH FLANGED APERTURES

Sperandei, Bryan ; Evans, Bruce ; So, Allan K ; Cotton, James Scott

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEAT TRANSFER SURFACES WITH FLANGED APERTURES

Sperandei, Bryan ; Evans, Bruce ; So, Allan K ; Cotton, James Scott

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENERGY RECOVERY SYSTEM

Hirmiz, Rafat ; Cotton, James ; Girard, Jeffrey ; Cino, Michael ; Bruce, Edward Corbin ; Hana, Yakoob ; Sadek, Hossam

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

THERMAL MANAGEMENT SYSTEM

Cotton, James S ; Vanderwees, Doug

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEAT EXCHANGER AND METHOD FOR TREATING EXHAUST GASES OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES

Cotton, James Scott

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

THERMAL MANAGEMENT SYSTEM

Vanderwees, Doug ; Cotton, James, S

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

THERMAL MANAGEMENT SYSTEM

Vanderwees, Doug ; Cotton, James, S

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

THERMAL MANAGEMENT SYSTEM

Vanderwees, Doug ; Cotton, James S

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEAT TRANSFER SURFACES WITH FLANGED APERTURES

Sperandei, Bryan ; Evans, Bruce ; So, Allan K ; Cotton, James Scott

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEAT TRANSFER SURFACES WITH FLANGED APERTURES

Evans, Bruce ; Sperandei, Bryan ; So, Allan K ; Cotton, James Scott

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEAT TRANSFER SURFACES WITH FLANGED APERTURES

Sperandei, Bryan ; Evans, Bruce ; So, Allan K ; Cotton, James Scott

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEAT EXCHANGERS WITH CORRUGATED HEAT EXCHANGE ELEMENTS OF IMPROVED STRENGTH

Kozdras, Mark S ; Gerges, Ihab E ; Caron, Raymond R ; Cotton, James S ; Duke, Brian Ernest

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEAT EXCHANGERS WITH CORRUGATED HEAT EXCHANGE ELEMENTS OF IMPROVED STRENGTH

Duke, Brian E ; Caron, Raymond R ; Cotton, James S ; Gerges, Ihab Edward ; Kozdras, Mark S

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2007  (3)
 3. 2008đến2008  (2)
 4. 2009đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cotton, James Scott
 2. So, Allan K
 3. Sperandei, Bryan
 4. Evans, Bruce
 5. Cotton, James S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...