skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Chủ đề: Life Prediction Model xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A physics-based life prediction methodology for thermal barrier coating systems

Busso, E.P ; Wright, L ; Evans, H.E ; Mccartney, L.N ; Saunders, S.R.J ; Osgerby, S ; Nunn, J

Acta Materialia, 2007, Vol.55(5), pp.1491-1503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2006.10.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mccartney
  2. Mccartney, L
  3. Busso
  4. Evans, H.E.
  5. Busso, Esteban

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...