skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Public Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Dowd, Bryan xóa Chủ đề: Life & Health Insurance xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of Standardized Hospital Costs from Medicare Claims That Reflect Resource Requirements for Care: Impact for Cohort Studies Linked to Medicare Claims

Schousboe, John T ; Paudel, Misti L ; Taylor, Brent C ; Mau, Lih-Wen ; Virnig, Beth A ; Ensrud, Kristine E ; Dowd, Bryan E

Health Services Research, Jun 2014, pp.929-949 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00179124 ; E-ISSN: 14756773 ; DOI: 10.1111/1475-6773.12151

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicaid Expansions and Crowd-Out: Evidence from HIFA Premium Assistance Programs

Atherly, Adam ; Call, Kathleen ; Coulam, Robert ; Dowd, Bryan

Health Services Research, Feb 2016, Vol.51(1), pp.117-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00179124 ; E-ISSN: 14756773 ; DOI: 10.1111/1475-6773.12317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Benefits, Premiums, and Health Risk on Health Plan Choice in the Medicare Program

Atherly, Adam ; Dowd, Bryan ; Feldman, Roger

Health Services Research, Aug 2004, Vol.39(4), pp.847-864 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00179124 ; E-ISSN: 14756773

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dowd, Bryan
  2. Dowd, Bryan E
  3. Atherly, Adam
  4. Atherly, A.
  5. Ensrud, Kristine E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...