skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Reference Services Review xóa Chủ đề: Library Users xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undergraduates' academic information and library behaviors: preliminary results

Mizrachi, Diane

Reference Services Review, 16 November 2010, Vol.38(4), pp.571-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907321011090737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference service without the desk

Arndt, Theresa S

Reference Services Review, 16 February 2010, Vol.38(1), pp.71-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907321011020734

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What net generation students really want

Ismail, Lizah

Reference Services Review, 16 February 2010, Vol.38(1), pp.10-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907321011020699

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2011 Awards for Excellence

Reference Services Review, 10 February 2012, Vol.40(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/rsr.2012.24040aaa.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information seeking behaviour of library users at Metropolitan College of New York

Mavodza, Judith

Reference Services Review, 15 November 2011, Vol.39(4), pp.643-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907321111186668

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User satisfaction with electronic reference: a systematic review

Elaine M. Lasda Bergman ; Irina I. Holden

Reference Services Review, 2010, Vol.38(3), p.493-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907321011084789

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full-text articles: faculty perceptions, student use, and citation abuse

Imler, Bonnie ; Hall, Russell A

Reference Services Review, 13 February 2009, Vol.37(1), pp.65-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320910935002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information seeking behaviors of music students

Dougan, Kirstin

Reference Services Review, 09 November 2012, Vol.40(4), pp.558-573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907321211277369

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating user-centered instructions for novice end-users

Nahl, Diane

Reference Services Review, 01 September 1999, Vol.27(3), pp.280-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907329910283467

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instant messaging reference: users' evaluation of library chat

Ruppel, Margie ; Condit Fagan, Jody

Reference Services Review, 01 September 2002, Vol.30(3), pp.183-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320210435464

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arndt, Theresa
  2. Nahl, Diane
  3. Dougan, Kirstin
  4. Mavodza, Judith
  5. Arndt, Theresa S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...