skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa Chủ đề: Library Portals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

z39.50 Standard : A Main Tool for Information Retrieval Through Library Portals

Ahmed Farag Ahmed

Cybrarians Journal, 01 December 2006, Issue 11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-2215 ; E-ISSN: 1687-2215

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ahmed Farag Ahmed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...