skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Reference Services Review xóa Chủ đề: Library Instruction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A modern, simplified citation style and student response

Lanning, Scott

Reference Services Review, 08 February 2016, Vol.44(1), pp.21-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/RSR-10-2015-0045

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student preference for tutorial design: a usability study

Lori S. Mestre

Reference Services Review, 2012, Vol.40(2), p.258-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907321211228318

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information seeking behaviour of library users at Metropolitan College of New York

Judith Mavodza

Reference Services Review, 2011, Vol.39(4), p.643-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907321111186668

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student perceptions of federated searching vs single database searching

Annie R. Armstrong

Reference Services Review, 2009, Vol.37(3), p.291-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907320910982785

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Librarians don't bite: assessing library orientation for freshmen

Goebel Brown, Ann ; Weingart, Sandra ; Johnson, Judith R.J ; Dance, Betty

Reference Services Review, 01 December 2004, Vol.32(4), pp.394-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320410569752

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The instruction librarian’s role in creating a usable Web site

Kim Vassiliadis ; Lisa R. Stimatz

Reference Services Review, 2002, Vol.30(4), p.338-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907320210451330

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating user-centered instructions for novice end-users

Diane Nahl

Reference Services Review, 1999, Vol.27(3), p.280-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907329910283467

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library Instruction and Information Literacy-1997

Rader, Hannelore B

Reference Services Review, 01 December 1998, Vol.26(3/4), pp.143-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907329810307849

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Librarian and faculty member differences in using information technologies: A Prerequisite for Developing Effective Bibliographic Instruction Programs

Dennis, Nancy ; Dodd Harrington, Nancy

Reference Services Review, 01 March 1990, Vol.18(3), pp.47-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/eb049101

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (1)
 2. 1998đến1998  (1)
 3. 1999đến2001  (1)
 4. 2002đến2004  (2)
 5. Sau 2004  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brown, Ann Goebel
 2. Dance, Betty
 3. Nahl, Diane
 4. Dodd Harrington, Nancy
 5. Vassiliadis, Kim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...