skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Library & Information Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markets for Electronic Books: Emerging Markets for Books, from Creator to Consumer

Chowdhury, Gobinda G.;

Online Information Review, 01 June 2004, Vol.28(3), pp.241-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520410543724

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-book Publishing Success: How Anyone Can Write, Compile and Sell E-books on the Internet

Srisa-Ard, Surithong;

Online Information Review, 01 December 2005, Vol.29(6), pp.686-687 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520510638133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usage Statistics of E-serials

Alan, Robert;

Library Hi Tech, 21 November 2008, Vol.26(4), pp.684-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/07378830810921003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Google and the Myth of Universal Knowledge: A View from Europe

Du Preez, Madely;

Library Hi Tech, 20 November 2009, Vol.27(4), pp.634-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/07378830911007736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-book Publishing Success: How Anyone Can Write, Compile and Sell E-books on the Internet

Chawner, B;

Online Information Review, 01 September 2006, Vol.30(5), pp.603-604 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520610706523

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Rights Management and Content Development

Calvert, Philip;

Online Information Review, 01 April 2004, Vol.28(2), pp.164-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520410539576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers in Libraries: An Introduction for Library Technicians

Satija, M. P.;

Library Hi Tech, 27 November 2007, Vol.25(4), pp.627-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/07378830710840626

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Calvert, P
  2. Calvert, Philip
  3. Du Preez, M
  4. Chawner, Brenda
  5. Chowdhury, Gobinda G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...