skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Library & Information Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ingénierie dirigée par les modèles : quels supports à l'interopérabilité des systèmes d'information ?

Authosserre-Cavarero, Annie ; Bertrand, Frédéric ; Fornarino, Mireille ; Collet, Philippe ; Dubois, Hubert ; Ducasse, Stéphane ; Dupuy-Chessa, Sophie ; Faron Zucker, Catherine ; Faucher, Cyril ; Lafaye, Jean-Yves ; Lahire, Philippe ; Le Goaer, Olivier ; Montagnat, Johan ; Pinna-Déry, Anne-Marie

Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série ISI : Ingénierie des Systèmes d'Information, 26 April 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1633-1311 ; E-ISSN: 1633-1311

Toàn văn sẵn có

2
Ingénierie dirigée par les modèles : quels supports à l'interopérabilité des systèmes d'information ?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ingénierie dirigée par les modèles : quels supports à l'interopérabilité des systèmes d'information ?

Authosserre-Cavarero, Annie ; Bertrand, Frédéric ; Blay-Fornarino, Mireille ; Collet, Philippe ; Dubois, Hubert ; Ducasse, Stéphane ; Dupuy-Chessa, Sophie ; Faron-Zucker, Catherine ; Faucher, Cyril ; Lafaye, Jean-Yves ; Lahire, Philippe ; Le Goaer, Olivier ; Montagnat, Johan ; Pinna-Dery, Anne-Marie

Ingénierie des systèmes d'information, 04/28/2013, Vol.18(2), pp.13-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16331311 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3166/isi.18.2.13-44

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...