skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Russian xóa Chủ đề: Leukemia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytotoxic Effect of Paclitaxel Incorporated in Nanoparticles Based on Lactic and Glycolic Acid Copolymer.(Report)

Bojat, V. ; Baranov, D. S. ; Oganesyan, E. A. ; Hamdy, Y. M. ; Balaban'yan, V. Yu. ; Alyautdin, R. N.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, July, 2011, Vol.151(3), p.340(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of expression and functional activity of P-GP membrane glycoprotein in children with acute leukemia.(Author abstract)

Shman, T. V. ; Savitskii, V. P. ; Potapnev, M. P. ; Aleinikova, O. V.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, June, 2006, Vol.141(6), p.727 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oganesyan, E.
  2. Balaban'yan, V. Yu.
  3. Hamdy, Ym
  4. Oganesyan, E. A.
  5. Baranov, D. S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...