skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Nhan đề tạp chí: Forum Italicum xóa Chủ đề: Letteratura xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosa cercano i giuristi nella letteratura?(Article)

Vitale, Vincenzo

Forum Italicum, 2019, Vol.53(2), p.232(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5858 ; DOI: 10.1177/0014585819838206

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vitale, V.
  2. Vitale, Vincenzo
  3. Piciché, Bernardo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...