skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1989đến1997 xóa Chủ đề: Lernprozess xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A laboratory for agent based computational economics the self-development of consistency in agents' behaviour

Terna, Pietro

Simulating social phenomena, pp.73-88

ISSN: ; ISBN: 3-540-63329-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Would and should government lie about economic statistics understanding opinion formation processes through evolutionary cellular automata

Chen, Shu - Heng

Simulating social phenomena, pp.471-490

ISSN: ; ISBN: 3-540-63329-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Terna, Pietro
  2. Chen, Shu - Heng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...