skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Drug Resistance xóa Chủ đề: Leishmania xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Genome wide comparison of Ethiopian Leishmania donovani strains reveals differences potentially related to parasite survival
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome wide comparison of Ethiopian Leishmania donovani strains reveals differences potentially related to parasite survival

Zackay, Arie ; Cotton, James A. ; Sanders, Mandy ; Hailu, Asrat ; Nasereddin, Abedelmajeed ; Warburg, Alon ; Jaffe, Charles L.; Akey, Joshua M.

PLOS Genetics, 1/9/2018, Vol.14(1), p.e1007133 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1007133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zackay, Arie
  2. Asrat Hailu
  3. Hailu, A.
  4. Jaffe, Charles
  5. Cotton, James

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...