skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Frese, Michael xóa Chủ đề: Learning xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human capital and entrepreneurial success: A meta-analytical review

Unger, Jens ; Rauch, Andreas ; Frese, Michael ; Rosenbusch, Nina

Journal of Business Venturing, Vol.26(3), p.341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08839026 ; E-ISSN: 18732003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rosenbusch, N
  2. Frese, M
  3. SOM I&O
  4. Unger, Jens M.
  5. Unger, Jm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...