skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Năm xuất bản: Trước1989 xóa Chủ đề: Lead xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical correlation between superconducting transition temperatures T/sub c/ and the Hall coefficients in amorphous superconductors

Cao, X. ; Li, Y. ; Xia, J. ; Zhang, Y.

Chin. Phys., 1981, Vol.1(1)

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On-line pre-concentration and determination of lead in potable water by flow injection atomic absorption spectrometry

Zhang, Yanan ; Riby, Philip ; Cox, Alan G. ; Mcleod, Cameron W. ; Date, Alan R. ; Cheung, Yuk Ying

The Analyst, 1988, Vol.113(1), pp.125-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2654 ; E-ISSN: 1364-5528 ; DOI: 10.1039/AN9881300125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

 1. Analyst  (1)
 2. Analyst (London)  (1)
 3. Chin. Phys.  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y
 2. Cox, A
 3. Zhang, Y N
 4. Mcleod, Cameron W.
 5. Cheung,Yuk Ying

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...